Moderata seniorer – alltid steget före.
Äldre är unika.
Vår kunskap är ovärderlig. Vi är en kraft att räkna med.
Vid valet 2018 är cirka 2 miljoner, var 4:e väljare, över 65 år.
Våra åsikter och röster är självklart lika viktiga som de yngres.

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS SOM SENIORER ÄR:

– Stärka den geriatriska kompetensen i vården.

– Mångfald av bostad för äldre behövs med olika typer av service.

– Omvårdnad av äldre ska präglas av värdighet och kvalitet.

– Valfrihet – möjlighet att välja alternativ inom hemtjänst,  vård- och omsorgsboenden.

– Flyttskatten behöver sänkas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

MODERATA SENIORER I SVERIGE VILL ARBETA FÖR:

– Ett Sverige utan åldersdiskriminering.

– Ett Sverige med en positiv attityd till våra medmänniskor.

– Ett Sverige som står för människors lika värde.

– Ett Sverige där vi lär av varandra.

– Äldre seniorer är en tillgång i samhället.

TILLSAMMANS KAN VI UTFORMA ETT SVERIGE FÖR ALLA!

Nanna Axelsson
Ledamot i Moderata seniorer i Jönköpings län